FAQ

Ik heb nog een vraag…

Mijn situatie is een beetje speciaal…

Ik heb meer informatie nodig.

Bekijk onze veelgestelde vragen (FAQ), of het antwoord op jouw vraag hier al tussen staat!

Vind je het niet? Neem dan contact met ons op.

mon diplome - faq
faq

Definitie van een diploma-erkenning

Dit is een officiële beslissing die de waarde van een buitenlands studiebewijs bepaalt in vergelijking met één van de Belgische onderwijssystemen (Nederlands-, Frans- of Duitstalig).

Deze beslissing is gebaseerd op een analyse van de vaardigheden verworven en gecertificeerd door een studiebewijs (bijvoorbeeld een diploma, getuigschrift of certificaat). Deze vaardigheden worden dan vergeleken met de vereisten voor het behalen van een soortgelijk studiebewijs in één van de Belgische onderwijssystemen.

Deze beslissing is gebaseerd op schooldocumenten omdat het je onderwijstraject beoordeelt.

De erkenning van je diploma kan – naar gelang het doel – helpen om: een job te vinden, studies (secundair of hoger) te hervatten, een zelfstandige activiteit te starten, een beroepsopleiding te starten of een gereglementeerd beroep uit te oefenen in België.
Let op! Een diploma-erkenning is niet altijd nodig om een job te vinden. Soms komt het ook voor dat een erkenning nodig is in de ene regio of taalgemeenschap en niet in de andere. In bepaalde gevallen kan een diploma-erkenning ook een obstakel vormen. Voor het starten van bijvoorbeeld bepaalde beroepsopleidingen mag je niét het secundair onderwijs hebben afgerond omdat deze bedoeld zijn voor laagopgeleiden. Ook het verkrijgen van een vrijstelling van het zoeken naar werk met het oog op hervatting van studies kan worden geblokkeerd als je al het gewenste studieniveau blijkt te hebben.
Daarom is het erg belangrijk om je doel duidelijk voor ogen te hebben voordat je een erkenningsprocedure opstart.

Nut van een diploma-erkenning

Ja. Met een erkenning van je diploma op zak kan je solliciteren op vacatures die je studieniveau en / of studierichting vereisen, en daarbij aanspraak maken op de bijbehorende salarisschaal (barema).
Als je beroep in België gereglementeerd is, geeft een specifieke diploma-erkenning je ook toegang tot de uitoefening van je beroep. Dit is met name interessant voor mensen met een diploma van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Heb je jouw diploma voor een gereglementeerd beroep binnen de EER behaald, dan is een professionele erkenning mogelijk interessanter voor jou (zie “professionele erkenningen”).
Let op! Een diploma-erkenning is vereist voor jobs in de openbare sector (barema en salarisschaal) en voor de uitoefening van bepaalde gereglementeerde beroepen (met name vrije beroepen en beroepen in de gezondheidszorg).
Een erkenning wordt echter niet door alle werkgevers gevraagd, vooral niet in de privésector.

Ja, maar alleen voor Franstalige scholen. Een diploma-erkenning is niet nodig om je secundair onderwijs in een Vlaamstalige middelbare school te hernemen. Een erkenning van je opleidingsniveau (lager of secundair) kan handig zijn als je zal instromen in het Franstalig secundair onderwijs. Je toekomstige middelbare school kan dan een inschatting maken in welk jaar en welke richting je kan starten. Ben je minderjarig, dan kan de school waar je je inschrijft in principe de nodige stappen ondernemen bij de bevoegde instanties.
Deze ‘gedeeltelijke’ erkenning is echter niet verplicht voor een hervatting van je schoolloopbaan omdat er andere manieren bestaan om je opleidingsniveau in te schatten
.

In de Vlaamse Gemeenschap is de erkenning van je einddiploma secundair onderwijs niet nodig om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs. In het Franstalig hoger onderwijs is het wél nodig om een erkening van je einddiploma secundair onderwijs (CESS) voor te leggen. Er zijn echter alternatieven voor het geval je dit diploma of de erkenning daarvan niet kunt voorleggen > zie: Alternatieven – (Verder) studeren in het hoger onderwijs.
.

Als je al eerder bent begonnen met studies in het hoger onderwijs in het buitenland en je wilt deze verder zetten in België, dan is de erkenning van je diploma in principe niet nodig. Het is aan de universiteit of de middelbare school van je keuze om je studieparcours in het buitenland te onderzoeken en – op basis hiervan – de opleidingen te evalueren waartoe je zou kunnen worden toegelaten en de vrijstellingen waarvan je mogelijk zou kunnen profiteren. In principe moet toegang tot het hoger onderwijs mogelijk zijn (zonder diploma secundair onderwijs) als je kunt aantonen (via cijferlijsten) dat je minstens 60 ECTS-studiepunten behaald hebt in het hoger onderwijs in het buitenland.

Een diploma-erkenning kan handig zijn om toegang te krijgen tot een beroepsopleiding die een bepaald studieniveau vereist. Informeer je eerst over de toegangsvoorwaarden van de beroepsopleiding bij de onderwijsinstelling van je keuze. Als je niet het gevraagde studieniveau hebt of dit niet kunt bewijzen, biedt de opleidingsorganisatie soms alternatieven (toelatingsproef, vooropleiding, etc.).

Als je een eigen zaak wil starten, kan een diploma-erkenning handig zijn om je basiskennis bedrijfsbeheer en bepaalde professionele vaardigheden (in het geval van gereglementeerde beroepen) aan te tonen.
Een diploma-erkenning is essentieel voor toegang tot bepaalde gereglementeerde beroepen, namelijk vrije en intellectuele beroepen en beroepen in de gezondheidszorg. Let op! Als je een diploma hebt uit een land binnen de EER, is een diploma-erkenning niet nodig via NARIC-Vlaanderen of de FWB, maar mogelijk wel een professionele erkenning via een beroepsorganisatie. Voor meer uitleg, zie de pagina info en links, ->“een gereglementeerd beroep uitoefenen”.
Voor andere gereglementeerde beroepen kan de erkenning van je diploma je toegang geven tot het beroep. Als je dit diploma of de erkenning er van niet kan voorleggen, bestaan er ook alternatieven.> zie de pagina Alternatieven:Je eigen zaak starten.​

De specifieke erkenning van je diploma is vereist als je in België een gereglementeerd vrij beroep wilt uitoefenen of in de gezondheidszorg wilt werken EN als je diploma niet afkomstig is uit een EER-land. Zodra je de specifieke erkenning in handen hebt, moet je contact opnemen met de Belgische beroepsorganisatie van jouw beroep om de machtiging tot de uitoefening van het beroep te verkrijgen.
Deze erkenning is in principe niet nodig als je diploma afkomstig is uit een land van de EER​> zie info en links: Een gereglementeerd beroep uitoefenen​. Voor een job in de publieke sector kan een niveau-erkenning wel gevraagd worden.
Voor andere gereglementeerde beroepen is de specifieke erkenning van je diploma een middel om toegang te krijgen tot de uitoefening van je beroep als zelfstandige. Er zijn echter ook andere mogelijkheden: het Franstalige consortium Validation des Compétences, de Centrale Jury van de Brusselse overheid, het aantonen van voldoende beroepservaring, etc.>Zie de pagina Alternatieven: Je eigen zaak starten.

Nee, één erkenning kan in het algemeen meerdere doelen dienen. Het belangrijkste is om je doel goed voor ogen te houden. Vervolgens bekijk je welk diploma moet worden erkend en welke procedure hier het best voor wordt gevolgd.
Als je twee doelen tegelijk hebt (bijvoorbeeld het vinden van een job en verder studeren), dan kan het voorkomen dat twee erkenningsprocedures nuttig zijn. Een voorbeeld is een erkenning van een secundair diploma bij de FWB met als doel een job te vinden. Deze erkenning kan niét gebruikt worden om te starten in het hoger onderwijs, maar wél voor een inschrijving in een beroepsopleiding. Een erkenning van een secundair diploma bij de FWB met als doel te starten in het hoger onderwijs kan anderzijds wél gebruikt worden bij de zoektocht naar werk. Waarom? Op de diploma-erkenning voor het starten van studies in het hoger onderwijs staat een zinnetje over de richting en het soort hoger onderwijs dat kan gestart worden met de erkenning. Op de diploma-erkenning voor het zoeken naar een job staat dit zinnetje niet.

Reikwijdte van de gelijkwaardigheid van diploma's

Een diploma-erkenning heeft meestal geen vervaldatum.

Sommige beslissingen zijn echter voorlopig, in afwachting van een specifiek document. Dergelijke voorlopige erkenningen verliezen hun geldigheid als het ontbrekende document niet binnen de in het besluit vermelde termijn wordt voorgelegd.

Dit is een vraag waarop we momenteel geen duidelijk en precies antwoord kunnen geven.
In theorie is je diploma-erkenning overal in België geldig als je van plan bent om een baan te vinden of om zelfstandige te worden. We zien echter dat sommige werkgevers een diploma-erkenning vragen dat afkomstig is van de taalgemeenschap waarin ze actief zijn (vooral in de openbare diensten van de gefedereerde administraties en met bepaalde gesubsidieerde organisaties). In bepaalde sectoren, zoals het onderwijs of de kinderopvang, vragen werkgevers een erkenning van hun taalgemeenschap.
Als je van plan bent om te gaan studeren, neem dan in ieder geval contact op met de administratie van de onderwijsinstelling. In principe is een diploma-erkenning nooit nodig om te studeren aan een Vlaamse onderwijsinstelling.
In het algemeen raden we de persoon aan om de aanvraag in te dienen bij de administratie van de taalgemeenschap waarin en persoon leeft of wil gaan werken. Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘bicommunautair’ is, hebben de mensen die hier wonen de keuze tussen een procedure bij de Fédération Wallonie-Bruxelles of NARIC-Vlaanderen. Natuurlijk hebben zij ook de mogelijkheid om een erkenning bij beide diensten aan te vragen.

In principe niet. De erkenningsbeslissing is afkomstig van de Belgische autoriteiten, gebaseerd op een vergelijking met het Belgische onderwijssysteem, en is alleen van toepassing in België.
Er bestaat één uitzondering op deze regel: Een specifieke gelijkwaardigheid, behaald in België, van een niet-Europees diploma voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep. Als je ook een beroepservaring van minstens 3 jaar in België kunt aantonen, moeten deze twee elementen samen (erkenning en beroepservaring) je toelaten tot een professionele erkenningsprocedure in het andere EER-land waar je van plan bent om je te vestigen. Bijvoorbeeld een Argentijnse psycholoog die een specifieke erkenning als psycholoog behaald in België, hier werkt gedurende vijf jaar en vervolgens naar Spanje vertrekt, kan daar vervolgens gebruik maken van een professionele erkenningsprocedure.

Verblijfsstatus en diploma-erkenningen

Ja. Het hebben van een verblijfsvergunning is geen voorwaarde voor het indienen van een erkenningsaanvraag. Je zal wel je identiteit moeten bewijzen op een andere manier dan met een Belgisch identiteitsbewijs (bijv. een uittreksel van een geboorteakte of een geldig paspoort, afhankelijk van de diesnt waar je jouw aanvraag indient).

Ja. Je nationaliteit heeft niks te maken met de aanvraag van een eventuele erkenning van je diploma. Diploma-erkenningen gaan over alle diploma’s die zijn uitgereikt door niet-Belgische onderwijsinstellingen.

Ja. Europese diploma’s worden niet automatisch erkend in België! Een erkenning van je diploma kan dus zeker handig zijn.

Let op! Er bestaan wel uitzonderingen voor veruit de meeste diploma’s behaald in Nederland en Luxemburg en voor andere specifieke Europese / internationale diploma’s (bijNARIC-Vlaanderen​ en de FWB) .

Let op! Als je diploma afkomstig is uit een EER-land en je doel is om een gereglementeerd beroep in België uit te oefenen, dan kan je gebruik maken van een professionele erkenningsprocedure (-> Zie info en links: een gereglementeerd beroep uitoefenen). Deze procedure bestaat uit het aanvragen van een toelating om je beroep uit te oefenen, zonder eerst de erkenning van je diploma aan te vragen. Een niveau-erkenning kan echter nuttig zijn als je solliciteert in de publieke sector.

Ja. De diploma-erkenningsprocedure is voor iedereen toegankelijk, ongeacht hun verblijfsstatus in België.
Als asielzoeker is de procedure bovendien gratis bij NARIC-Vlaanderen.

Bijzondere verblijfsstatuten en specifieke procedures

Ja. Als je in België wordt erkend als vluchteling of begunstigde van subsidiaire bescherming, dan kan de erkenningsprocedure worden vergemakkelijkt:
Bij de Fédération Wallonie-Bruxelles is de procedure gratis als je aanvraag een diploma uit het hoger onderwijs betreft.. De procedure blijft wel betalend voor einddiploma’s secundair onderwijs. Laat het weten aan de FWB als je niet meer over alle documenten beschikt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze alsnog je dossier aanvaarden.
Als vluchteling, subsidiair beschermde of asielzoeker is de erkenningsprocedure bij NARIC-Vlaanderen ook gratis. Laat het weten aan NARIC-Vlaanderen als je niet meer over alle documenten beschikt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze alsnog je dossier aanvaarden als je een speciaal formulier invult. Deze voordelen gelden bij NARIC-Vlaanderen dus ook voor asielzoekers, bij de FWB niet.

Als asielzoeker heb je bij NARIC-Vlaanderen dezelfde rechten als een erkend vluchteling of subsidiair beschermde: de erkenningsprocedure is gratis en er is een speciaal aanvullend formulier als je niet meer over alle vereiste documenten kan beschikken.
De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft helaas geen speciale procedure voor asielzoekers.

Bij de Fédération Wallonie-Bruxelles is een laag inkomen helaas geen geldige voorwaarde voor de vrijstelling van procedurekosten. Als je een leefloon van het OCMW ontvangt, kan het wel interessant zijn om daar financiële hulp te vragen.
Bij NARIC-Vlaanderen zijn daarentegen wel een heleboel categorieën personen vrijgesteld van betaling. Dit zijn: werkloze voltijds werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB met een actieve begeleiding bij hun zoektocht naar werk door Actiris of VDAB zelf of één van de erkende partnerorganisaties (zoals bon of Ciré); mensen met een leefloon van het OCMW; asielzoekers; erkend vluchtelingen; subsidiair beschermden; mensen met een Verhoogde TegemoetKoming (VTK / BIM, vroeger ook wel ‘Vipo’); mensen met een inburgeringscontract van bon / het Agentschap Integratie en Inburgering van minder dan drie jaar oud.

Keuze voor een procedure

In principe wordt een erkenningsaanvraag ingediend bij de dienst van de taalgemeenschap waarin men leeft of wil gaan werken/studeren. De erkenningsdiensten van de Vlaamse en Duitstalige gemeenschap weigeren doorgaans verzoeken van mensen die niet op hun grondgebied wonen.

Aangezien Brussel zowel Frans- als Nederlandstalig is (“bicommunautair”), hebben mensen die in het Brussels Gewest wonen de keuze tussen NARIC-Vlaanderen en de Fédération Wallonie-Bruxelles.
Over het algemeen raden we je aan om je te richten tot de erkenningsdienst van de taalgemeenschap waarin je leeft, wil werken of studeren. Dit is in ieder geval essentieel als je terug wilt gaan studeren of op zoek bent naar een job in het onderwijs. Soms pakt de gekozen procedure echter gunstiger uit bij de ene administratie dan bij de andere. Procedurekosten en vereiste documenten kunnen namelijk verschillen. Het is dan aan jou om de voor- en nadelen af te wegen.
Niets (behalve de kosten en energie die elke procedure vereist) belet je om je aanvraag in te dienen bij beide erkenningsdiensten (FWB en NARIC) als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Zeker. Het al dan niet beheersen van het Nederlands is geen voorwaarde om een dossier in te dienen bij NARIC-Vlaanderen.

De beheersing van een bepaalde taal wordt door geen enkele administratie (noch FWB noch NARIC-Vlaanderen) vereist bij het indienen van een diploma-erkenningsvraag. Natuurlijk moet je wel stil staan bij het nut van het indienen van een dossier bij een administratie waarvan je taal niet spreekt als je ook niet plan bent om die taal te gaan leren in de toekomst.

 

Als je in Wallonië woont en je wil een erkenning van NARIC-Vlaanderen krijgen, dan moet je concrete professionele plannen in Vlaanderen kunnen aantonen: bijvoorbeeld een inschrijving bij VDAB of een aanwervingsbrief van een Vlaams bedrijf. De pure intentie alleen om in Vlaanderen te gaan werken is niet voldoende.

Bij de Fédération Wallonie-Bruxelles zijn er geen beperkingen voor een aanvraag als je in Vlaanderen woont.

Documenten vereist voor een diploma-erkenning.

In België:
Ga naar het gemeentehuis van je woonplaats met het te waarmerken document.
Indien je problemen ondervindt bij het verkrijgen van gewaarmerkte kopieën van je document, laat dan het decreet zien dat het gebruik van gewaarmerkte kopieën uitlegt of de informatie van de FWB over dit onderwerp.
Let op! Je kan gratis gewaarmerkte kopieën laten maken voor diploma’s secundair onderwijs bij de FWB, op afspraak en buiten de Covid-periode.
Let op: NARIC-Vlaanderen vraagt niet om een gewaarmerkte kopieën. Normale kopieën zijn voldoende of scans van je documenten als je het dossier laat indienen via bon / het Agentschap Integratie en Inburgering.

In het buitenland:
1) Laat je kopieën waarmerken bij het gemeentehuis in je land van herkomst.
2) Laat je gewaarmerkte kopieën legaliseren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
3) Vervolgens laat je de handtekening van de ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarmerken door de Belgische Ambassade / Consulaat OF laat je een apostille aanbrengen (voor landen die het Apostilleverdrag van Den Haag hebben ondertekend).

In principe moeten alle documenten die de procedure vereist in het dossier worden opgenomen. Anders wordt het dossier als onvolledig beschouwd kan het niet worden behandeld.
Hierop bestaan een paar uitzonderingen:

– Bij het starten in het hoger onderwijs als er nog geen diploma secundair onderwijs is uitgereikt.
– De erkenningsprocedure voor erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.
– De erkenningsprocedure voor erkend vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers bij NARIC-Vlaanderen.
– Secundaire onderwijsdiploma’s van meer dan vijftien jaar oud bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.
– In sommige gevallen: diploma’s van meer dan 15 jaar oud bij NARIC-Vlaanderen. Dit moet echter case per case bekeken worden, dus neem hiervoor eerst contact op met NARIC-Vlaanderen.
– Voor bepaalde documenten bij specifieke erkenningsaanvragen onder bepaalde voorwaaren kan er wel eens een alternatief worden gevonden, maar dit is niet of zelden het diploma of de puntenlijsten.

Dit is een document dat de inhoud beschrijft van alle vakken van je opleiding zoals deze werden aangeboden toen je studeerde. Je kan het document opvragen bij de administratie van je onderwijsinstelling. Vaak vind je het ook op de website van je onderwijsinstelling, maar dan moet het wel corresponderen met de jaren dat jij deze opleiding volgde.
Het studieprogramma specificeert, afhankelijk van de onderwijsinstelling en de specialisatie: de cursuscode, de naam van de cursus, de duur, het lesrooster, de hoofdlijnen, de beoogde vaardigheden, de methodologie, de evaluatiemethode en de bibliografie.

Kosten van erkenningsprocedures

De prijs van de procedure zal variëren naargelang het te erkennen diploma (niveau, land, etc.), het type procedure, de dienst waarnaar je de aanvraag stuurt en soms ook je verblijfsstatus of sociaal-professionele situatie. De kosten voor elke erkenningsprocedure voor de verschillende doelgroepen staan uitgelegd in het overzicht van de betreffende procedure. Zie hiervoor de pagina ​> diploma-erkenning.

Bij NARIC-Vlaanderen zijn een heleboel categorieën personen vrijgesteld van betaling. Dit zijn: werkloze voltijds werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB met een actieve begeleiding bij hun zoektocht naar werk door Actiris of VDAB zelf of één van de erkende partnerorganisaties (zoals bon of Ciré); mensen met een leefloon van het OCMW; asielzoekers; erkend vluchtelingen; subsidiair beschermden; mensen met een Verhoogde TegemoetKoming (VTK / BIM, vroeger ook wel ‘Vipo’); mensen met een inburgeringscontract van bon / het Agentschap Integratie en Inburgering van minder dan drie jaar oud. Houd er rekening mee dat mensen zonder papieren niet in deze lijst zijn opgenomen.
Dit is niet het geval voor aanvragen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles. De procedure is gratis in slechts twee situaties: voor erkend vluchtelingen en personen met een subsidiaire beschermingsstatus die een aanvraag indienen voor een diploma uit het hoger onderwijs; voor nieuwkomers uit bepaalde landen (zie lijst op de website van de FWB) die hun secundair onderwijs hebben afgebroken in het land van herkomst en dat hier willen afmaken. Het kan wel interessant zijn om te checken met je OCMW of je daar geen financiële ondersteuning kan krijgen voor het indienen van een diploma-erkenningsaanvraag.

Bij NARIC-Vlaanderen zijn een heleboel categorieën personen vrijgesteld van betaling. Dit zijn: werkloze voltijds werkzoekenden ingeschreven bij Actiris / VDAB met een actieve begeleiding bij hun zoektocht naar werk door Actiris of VDAB zelf of één van de erkende partnerorganisaties (zoals bon of Ciré); mensen met een leefloon van het OCMW; asielzoekers; erkend vluchtelingen; subsidiair beschermden; mensen met een Verhoogde TegemoetKoming (VTK / BIM, vroeger ook wel ‘Vipo’); mensen met een inburgeringscontract van bon / het Agentschap Integratie en Inburgering van minder dan drie jaar oud. Helaas zijn mensen zonder papieren niet in deze lijst opgenomen.
Dit is niet het geval voor aanvragen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles. De procedure is hier gratis in slechts twee situaties: voor erkend vluchtelingen en personen met een subsidiaire beschermingsstatus die een aanvraag indienen voor een diploma uit het hoger onderwijs; voor nieuwkomers uit bepaalde landen (zie lijst op de website van de FWB) die hun secundair onderwijs hebben afgebroken in het land van herkomst en dat hier willen afmaken. Het kan wel interessant zijn om te checken met je OCMW of je daar geen financiële ondersteuning kan krijgen voor het indienen van een diploma-erkenningsaanvraag.

Behandeling van je erkenningsaanvraag en beslissingen over diploma-erkenningen

De belangrijkste criteria voor het onderzoeken van een erkenningsaanvraag zijn de volgende:
– Is je diploma daadwerkelijk behaald binnen het officiële onderwijs van het land van herkomst (meestal een erkenning door het Ministerie van Onderwijs)?
– Komt de duur van je studies overeen met de duur van dezelfde studies in België?
– Komt het gevolgde studieprogramma overeen met het programma van dezelfde studies in België (inhoud, kwaliteit, stages, eventueel de aanwezigheid van een thesis, etc.)?
Er kunnen nog andere (vaak minder belangrijke) criteria zijn, maar dit is afhankelijk van de gekozen procedure.

De behandeltijd van een erkenningsaanvraag is afhankelijk van het soort te erkennen diploma en de gekozen procedure​> zie pagina Diploma-erkenning​. Let op! De behandeltermijnen vermeld op deze website zijn louter informatief. Ze beginnen bovendien pas te lopen vanaf het moment dat het dossier als volledig wordt beschouwd. Bovendien zijn ze niet wettelijk binden voor de erkenningsdiensten.

Neem dan contact op met de erkenningsdienst die de beslissing heeft genomen om opheldering te vragen.
Je kan ook contact opnemen met bon of CIRÉ > zie Contact​.

Je kan een verzoek tot herziening of veroverweging indienen bij de dienst die de beslissing heeft genomen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden die verschillen van procedure tot procedure. Als een herziening of heroverwering niet lukt, dan kan je ook in beroep gaan tegen de beslissing bij de Raad van State. Zo’n procedure heeft alleen zin als je nieuwe elementen (documenten) kan aanbrengen of steekhoudende argumenten tegen de beslissing kan aanvoeren.
De mogelijkheden voor herziening, heroverweging en beroep worden gespecificeerd in het overzicht van de verschillende erkenningsprocedures (zie pagina Diploma-erkenning).

Behandeltermijnen

De administratie stuurt je in principe een ontvangstbevestiging en een dossiernummer, vaak nog voordat je aanvraag wordt geanalyseerd. Als je niks hoort na het indienen van je dossier betekent dit meestal dat er iets aan de hand is. Als je het dossier voor NARIC-Vlaanderen laat indienen via bon / het Agentschap Integratie en Inburgering, dan krijg je meestal onmiddelijk een ontvangstbevestiging in je inbox. Voor dossiers bij de Fédération Wallonie-Bruxelles krijg je een ontvangstbevestiging per post binnen de tien werkdagen. In de ontvangstbevestiging van NARIC-Vlaanderen vind je een dossiernummer waarmee je de status van je dossier kunt controleren op de website www.aanvrager.naric.be . Vul in het eerste kader ook je rijksregisternummer in. Voor dossiers bij de Fédération Wallonie-Bruxelles op de secundair onderwijsniveau, ontvang je een brief met een barcode. Met deze barcode kan je de status van je dossier controleren op de website van de FWB (www.equivalences.cfwb.be). Voor dossiers op hoger onderwijsniveau bij de FWB, kan je de FWB bellen of mailen om de status van je dossier te controleren.

Het kan daarentegen wél enkele maanden duren voordat je de uiteindelijke beslissing over je aanvraag ontvangt. Zie voor meer details de (theoretische) deadlines voor elke erkenningsprocedure​> op de pagina Diploma-erkenning.

De behandeltijd van een erkenningsaanvraag is afhankelijk van het soort te erkennen diploma en de gekozen procedure.​> zie pagina Diploma-erkenning. Deze periode kan 4 weken tot 4 maanden duren. Let op: de termijnen vermeld op deze website zijn louter ter informatie en niet bindend. De behandeltermijn begint bovendien pas te lopen vanaf het moment dat het dossier als volledig wordt beschouwd.
Voor bepaalde complexere dossiers komt het namelijk voor dat de behandeltijd langer is. Aarzel niet om per e-mail of telefoon contact op te nemen met de erkenningsdienst om op de hoogte te blijven van je dossier.

Het Belgisch onderwijssysteem

Hiervoor verwijzen we je naar het schema van het Belgische onderwijssysteem.

Hiervoor verwijzen we je naar het schematisch overzicht van het Belgische onderwijsysteem: ​> link naar Belgisch onderwijsdiagram!)

Het CESS of Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur is de naam van het einddiploma secundair onderwijs in Franstalig België. Het wordt meestal behaald rond de leeftijd van 18 jaar en geeft toegang tot het hoger onderwijs in België.
Dit diploma heet in de Vlaamse Gemeenschap het Diploma Secundair Onderwijs.

In België is een bachelor een diploma uit het hoger onderwijs, behaald aan het einde van een opleiding van 3 of 4 jaar aan een universiteit of een hoge school. Een bachelor wordt uitgereikt op basis van minimaal 180 ECTS (studiepunten) aan cursussen.

In België is een master een diploma hoger onderwijs, behaald aan het einde van een opleiding van 1 of 2 jaar studie aan een universiteit of een hoge school. Een master volgt meestal op het behalen van een bachelordiploma en bestaat uit minimaal 60 ECTS-studiepunten.

Het Europees systeem voor het overdragen en verzamelen van studiepunten (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) is een instrument dat studenten helpt om in het buitenland te gaan studeren en hun buitenlandse studieresultaten en studieperiodes in eigen land erkend te krijgen. Een studiejaar in het Belgisch hoger onderwijs bedraagt 60 ECTS.

Ondersteuning bij de stappen van een erkenningsprocedure

De bevoegde autoriteiten voor diploma-erkenningen zijn onderdeel van de drie taalgemeenschappen in België:
– In de Vlaamse Gemeenschap: NARIC-Vlaanderen.
– In de Franstalige gemeenschap: de Fédération Wallonie-Bruxelles.

– In de Duitstalige Gemeenschap: Ostbelgien, afdeling Gleichstellung von Studiennachweisen.
Het is dus in theorie mogelijk om een erkenningsaanvraag in te dienen bij drie verschillende administraties in België.

Bon en CIRÉ, de initiatiefnemers van deze website (-> zie Contact). Ook andere partners in het tewerkstellingsveld kunnen je inlichten over de erkenningsprocedures, zoals de Werkwinkels, Leerwinkel, VDAB, de CVO’s, het Beroepenpunt, etc.

De Centres Régionaux d’Intégration of CRI’s (​> zie info en links: ‘Ondersteuning voor diploma-erkenningen buiten Brussel’).

Het Agentschap integratie en inburgering voor wie zich ingeschreven heeft voor een inburgeringstraject of de VDAB voor werkzoekenden. Voor anderen is er geen ondersteuning. Zij kunnen zelf de websites van de verschillende erkenningsdiensten raadplegen om de nodige informatie te verzamelen.

Als een diploma-erkenning niet mogelijk is

Ja, er zijn gelukkig ook andere manieren om je kennis en vaardigheden te laten erkennen. Zie voor meer informatie de pagina alternatieven.

Neem eerst contact op met de erkenningsdienst of met een ondersteuningsdienst (-> zie Contact). In sommige gevallen is het mogelijk een onvolledig dossier in te dienen, bijvoorbeeld als je een erkend vluchteling bent of in sommige gevallen asielzoeker; als je diploma erg oud is, etc.
Als dit niet mogelijk is, zijn er gelukkig ook nog andere manieren om je kennis en vaardigheden te laten erkennen. Voor meer informatie, zie de pagina Alternatieven.

Mijn vaardigheden en competenties in België ontwikkelen

Zie voor meer informatie de rubriek “een beroepsopleiding volgen” op de pagina info en links.

Zie voor meer informatie de pagina Info en links, “Hoger onderwijs volgen”.

Een diploma-erkenning kan nuttig zijn om toegang te krijgen tot een beroepsopleiding die een bepaald studieniveau vereist. Bekijk eerst de toegangsvoorwaarden van de beroepsopleiding van je keuze voor je met een erkenningsprocedure begint. Als je niet het gevraagde studieniveau hebt of dit niet kunt bewijzen, biedt de opleidingsinstelling soms alternatieven (toelatingsproef, vooropleiding, etc.).

Als je nog nooit hebt gestudeerd in het hoger onderwijs, is je diploma secundair onderwijs (CESS) of de erkenning ervan inderdaad vereist om toegelaten te worden tot het Franstalige hoger onderwijs. Er zijn echter alternatieven als je dit diploma of de erkenning ervan niet kunt voorleggen.>zie Alternatieven: ‘(Verder) studeren in het hoger onderwijs’​. In de Vlaamse Gemeenschap is de erkenning van je einddiploma secundair onderwijs niet nodig om toegelaten te worden tot het hoger onderwijs.

Als je al eerder hebt gestudeerd in het buitenlands hoger onderwijs, contacteer je best eerst de hoge school of universiteit van je keuze. Zij zullen bekijken of ze minstens 60 ECTS van je buitenlandse studies kunnen valideren zodat je niet vanaf het eerste jaar hoeft her te beginnen. Het is aan de universiteit of hogeschool van je keuze om je carrière in het buitenland te onderzoeken en – op basis daarvan – de opleidingen te beoordelen waartoe je zou kunnen worden toegelaten en de vrijstellingen waarvan je eventueel zou kunnen profiteren.

Een baan zoeken in België

Zie de pagina info en links: ‘een job vinden

Zie de pagina info en links: ‘een job vinden

Zie de pagina info en links: ‘een job vinden

Toegang krijgen tot een gereglementeerd beroep in België

Om in België een gereglementeerd beroep uit te oefenen, is een vergunning vereist van de bevoegde autoriteit. De te nemen stappen zijn afhankelijk van: het beroep in kwestie, je nationaliteit en het land waar je de opleiding hebt gedaan (en soms waar je het beroep hebt uitgeoefend).

Een specifieke diploma-erkenning is nodig voor de uitoefening van vrije intellectuele beroepen en voor de meeste beroepen in de gezondheidszorg, tenzij je diploma is behaald binnen de EER.> Zie: info en links: Een gereglementeerd beroep uitoefenen​.

Een diploma-erkenning kan handig zijn voor de uitoefening van andere gereglementeerde beroepen. Er zijn echter ook nog alternatieven om je professionele vaardigheden aan te tonen (-> zie paginaAlternatieven: ‘je eigen zaak starten’​.

Als je diploma niet behaald is binnen de EER: vraag eerst de specifieke erkenning van je diploma aan. Zodra deze specifieke erkenning verkregen, vraag je de vergunning tot het uitoefenen van een gezondheidszorgberoep (‘visum’) aan bij de FOD Volksgezondheid​. Let op: dit visum heeft niets van doen met je verblijfsvergunning in België!
Als je een diploma hebt behaald binnen de EER​: Je hoeft géén specifieke diploma-erkenning aan te vragen! Vraag rechtstreeks een professionele erkenning aan bij het Agentschap Zorg & Gezondheid (Vlaamse gemeenschap) of de Direction de l’Agrément des Prestataires des Soins de Santé van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Het visum of autorisatie om het gezondheidszorgberoep uit te oefenen volgt automatisch op de professionele erkenning.

Als je een eigen zaak wilt beginnen, zul je waarschijnlijk verschillende vaardigheden moeten aantonen: je basiskennis bedrijfsbeheer en in sommige gevallen ook beroepsspecifieke competenties. Deze regel geldt in ieder geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Let op! In Vlaanderen is het aantonen van een basiskennis bedrijfsbeheer of bepaalde beroepsspecifieke competenties NIET nodig om je eigen zaak te starten! In Wallonië moet je een basiskennis bedrijfsbeheer aantonen en in bepaalde gevallen ook beroepsspecfieke competenties. Omdat België het graag gecompliceerd maakt, zijn de beroepen waar dit voor moet worden aangetoond in Wallonië weer anders dan in Brussel.

Vor meer informatie, zie de rubriek ‘je eigen zaak starten’ op de pagina’sAlternatievenen Info en links.

Vragen?